Preškolenie interných audítorov systémov environmentálneho manažérstva podľa normy EN ISO 14001:2015 a EN ISO 19011:2011