Kontrola vecnej a cenovej správnosti oceňovaných podkladov a platobných dokladov (kontrola faktúr)